Laba sama dibagi rugi sama diterjuni

Laba sama dibagi rugi sama diterjuni

Arti peribahasa :

Persahabatan yang sangat karib